Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyt-tämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme www.espoonktk.fi- verkkosivupalveluum-me (jäljempänä ”Palvelu”) liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Espoon KTK Oy

Y-tunnus: 0100455-6

Osoite: Palomiehentie 4

Kotipaikka: Espoo

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Matti Pitkänen

Osoite: Palomiehentie 4 02750 Espoo

Sähköposti: matti.pitkanen@espoonktk.fi

2. Rekisteröityjen ryhmät

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelun käyttäjistä ja/tai yri-tyskäyttäjien yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsitte-lyä Palvelun tarjoaminen ja vastaanottaminen edellyttävät.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja ke-hittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitar-koituksissa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti verkkosivu-palvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme kä-sitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten.

5. Käsiteltävät tiedot

Käsittelemme seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja:

– käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoite

– käyttö- ja sopimushistoria, sisältäen tiedot mm. varauksista, tilauksista sekä mah-dollisista palautteista, yhteydenotoista, laskutuksesta ja perinnästä

– Palvelun käyttöä koskevat tekniset tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot (esim. eväs-teiden keräämä tieto)

– asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset)

6. Tietojen luovutukset

Asiakaspalvelun toteutuminen Palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kol-mansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamis-ta sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten.

Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimival-taisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolus-taaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkei-tä etuja.

Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti tarvetta siirtää tietojasi Euroopan unionin tai Eu-roopan talousalueen ulkopuolelle Palvelun tarjoamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustu-en suostumukseesi tai tarpeeseen siirtää tiedot kanssasi solmitun tai etusi mukaisen sopi-muksen täyttämiseksi taikka muissa sovellettavan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henki-lötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjes-telmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja es-tämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen mahdollisiin asiakassuhtee-seen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvel-voite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

8. Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjo-ajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekis-terinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asian-mukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaa-timuksiin ja periaatteisiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeu-det:

– Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme.

– Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauk-sissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastus-taa henkilötietojesi käsittelyä.

– Oikeus kieltäytyä suoramarkkinointiviesteistä, joita lähetämme sinulle.

– Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin ta-hansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

10. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoi-minnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.

Evästeet

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpotta-miseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi ase-tuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Uutiskirjeet

Käytämme Mailchimp järjestelmää markkinointialustanamme. Klikatessanne liity painiket-ta, huomioitte että tietojanne siirretään Mailchimp järjestelmään niiden käsittelyyn.

Lue lisää Mailchimp:in tietosuojakäytännöistä tästä.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää